• 2 ..
  • 2 ..

ขอสินเชื่อ บจก.แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเม้นท์ กสิกรไทย

คำขอสินเชื่อ JSSR _KFE
เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ JSSR_KFE
หนังสือยินยอมการตรวจเครดิตบูโร

เอกสารการชำระเงิน

เอกสารฟอร์ม Pay-In ธนาคารกสิกรไทย
เอกสารสมัครบัตรเดบิต JSSR Debit Card กับธนาคารกสิกรไทยJS

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อ

เอกสารสมัครเป็นสมาชิก JSSR VIP สำหรับผู้ซื้อ

เอกสารสมัครประมูลแบบ Absentee Bid

ใบสมัครขอ Proxy ประมูลแบบ พาเรด กม.35-32

เอกสารสมัครเป็นสมาชิกผู้ขาย

ดูขั้นตอนการเป็นผู้ขาย

เอกสารการอื่นๆ

เอกสารหนังสือมอบอำนาจ
ตารางอัตราอากรศุลกากร กม.35

เอกสารสมัคร Paperless


เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 1 ลงทะเบียนใหม่ บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 7 แก้ไข-เพิ่มตัวแทน บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ นิติบุคคล (กรรมการ 2 คน)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ นิติบุคคล (กรรมการคนเดียว)
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 8 ต่ออายุ บุคคลธรรมดา
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 9 ยกเลิก นิติบุคคล ร้านค้า
เอกสารสมัคร Paperless แบบแนบ 9 ยกเลิก บุคคลธรรมาดา
เอกสารสมัคร Paperless หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน PAPER LESS

ผู้สนับสนุน

1399445767:th
1522729208:
1491798590:
1488167186:
1488166724:
1488166971:
1492496320:
1343806876:ADVERTISE JSSR

Facebook