LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 388 )
FT0131998ROUGH TERRAIN CRANETADANOTR-250M-6FB2679
#35
รถเครนล้อยาง#(ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน) E/NO : 6D16-914613 C/NO : TR255-1204
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 466 )
FT014ROUGH TERRAIN CRANEKOMATSULW80M-110111
#35
รถเครนล้อยาง#(ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน) E/NO : 6D95L-110685 C/NO : L002-10111
EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 356 )
T002ROUGH TERRAIN CRANEKOBELCORK70M-2EN2-13433
#32
รถเครน#(ถ้าบุคคลธรรมดาซื้อขึ้นบัญชีกรมขนส่งไม่ได้ ต้องขออนุญาตกระทรวงพาณิชย์ก่อน) E/NO : 4BD1-205312
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว