LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 391 )
FT0161997CARGO TRUCKHINOFC3JJKA***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกก่อนวันที่ 6 เมษายน 2560 E/NO : J07C B11308 C/NO : FC3JJK-10409
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 319 )
FT0171996CARGO TRUCKNISSANCABSTAR***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2560 E/NO : TD25-232981 C/NO : SD2F23-020690
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 345 )
FT0182005CARGO TRUCKNISSANCABSTAR***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกเท่านั้น E/NO : QD32-206846 C/NO : JN1SF4F23Z0854151
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 331 )
FT0192003CARGO TRUCKNISSANCABSTAR***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกเท่านั้น E/NO : QD32-179882 C/NO : JN1SF4F23Z0850577
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 248 )
FT0202004CARGO TRUCKNISSANCABSTAR***
#35
รถบรรทุก สินค้าต้องส่งออกก่อนวันที่ 11 มิถุนายน 2560 E/NO : QD32-188526 C/NO : JN1SF4F23Z0851976
FOR RE-EXPORT ONLY
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 291 )
FT0212005CARGO TRUCKSCANIAP270CB6X4MNZ***
#35
รถบรรทุก10 ล้อ สินค้าต้องส่งออกก่อนวันที่ 22 มีนาคม 2560 E/NO : DC912L01-6263098 C/NO : XLEP6X40005129702
FOR RE-EXPORT ONLY
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว