• 1 ...
  • 1 ...
  • 1 ...

LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 27 )
0521 GADGETSNON***H681911-010
เครื่องขยายหน้าจอมือถือ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 120 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 21 )
0522 GADGETSNON***H681911-022
เครื่องขยายหน้าจอมือถือ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 120 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 15 )
0523 MONEY DETECTORNON***H681911-026
เครื่องตรวจจับเงินปลอม *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 120 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 43 )
0524 SMART KARAOKENON***I191911-012
เครื่อง Smart karaoke สำหรับ Smartphone 5 เครื่อง
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 34 )
0525 SMART KARAOKENON***I191911-013
เครื่อง Smart karaoke สำหรับ Smartphone 5 เครื่อง
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 100 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 28 )
0526 SPEAKERNON***H681911-004
ลำโพงบลูทูธ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 700 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 34 )
0527 SPEAKERNON***H681911-005
ลำโพงบลูทูธ *ยังไม่เคยใช้งาน 1 ตัว
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 700 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 55 )
0528 BASKETINTERFORMBT-7026***
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปทรงผลไม้ ขนาด10xH11.5 ซม. จำนวน 10 ชิ้น *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 56 )
0529 BASKETINTERFORMBT-8173***
ตะกร้าหูหิ้ว ทำจากหญ้าทะเล ขนาด 30xH18 ซม. หูหิ้วยาว 44 ซม. จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 30 )
0530 BASKETINTERFORMBT-8176***
ตะกร้าหูหิ้ว ฐาน30 ซม. สูง18 ซม. หูจับยาว44 ซม. จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 46 )
0531 BASKETINTERFORMBT-9113***
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปแมว ทำจากหญ้าทะเล 10xH10 ซม. จำนวน 10 ชิ้น
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 22 )
0532 BASKETINTERFORMBT-9115***
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปผึ้ง ทำจากหญ้าทะเล ขนาด 10xH10 ซม. จำนวน 10 ชิ้น
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 22 )
0533 BASKETINTERFORMBT-9115***
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปผึ้ง ทำจากหญ้าทะเล ขนาด 10xH10 ซม. จำนวน 10 ชิ้น
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 19 )
0534 BASKETINTERFORMBT-9126***
ตะกร้าหูหิ้ว วัสดุทำจากหญ้าทะเล ตะกร้าขนาด30xH18 ซม. หูหิ้วยาว 44 ซม.จำนวน10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 19 )
0535 BASKETINTERFORMBT-9126***
ตะกร้าหูหิ้ว วัสดุทำจากหญ้าทะเล ตะกร้าขนาด30xH18 ซม. หูหิ้วยาว 44 ซม.จำนวน10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0536 BASKETINTERFORMBT-9128***
ตะกร้าหูหิ้ว วัสดุทำจากหญ้าทะเล ตะกร้าขนาด 22xH12 ซม. หูหิ้วยาว35 ซม. จำนวน10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 37 )
0537 BASKETINTERFORMBT-9643YE***
ตะกร้าใส่ของ มีฝาปิด รูปเห็ด วัสดุทำจากหญ้าทะเล ขนาด 10xH13.5 จำนวน 10 ใบ
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 46 )
0538 BASKETINTERFORMBT-9749***
ตะกร้าใส่ของ วัสดุทำจากหญ้าทะเล ขนาด 28xH30 ซม. 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 41 )
0539 BASKETINTERFORMBT-9752***
ตะกร้าใส่ของ วัสดุทำจากหญ้าทะเล ขนาด 28xH30 ซม. จำนวน10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
LOT NO.ปีประเภทยี่ห้อรุ่นซีเรียลดูแล้ว ( 45 )
0540 BASKETINTERFORMBT-9755***
ตะกร้าใส่ของ วัสดุทำจากหญ้าทะเล ขนาด 28xH30 ซม. จำนวน 10 ใบ *ยังไม่เคยใช้งาน
C/NO : 400
IMPORT DUTY PAID (Excluding Buyer Fee & VAT)
สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ราคา : 40 บาท ( สินค้านี้สามารถต่อรองราคาได้ ถ้าไม่มีผู้รับราคาขั้นต่ำ ด้วยบริการ AFTER NEGO )
ข้อมูลเพิ่มเติม
หมายถึงรายการนี้มีข้อมูล ขนาด กว้าง x ยาว x สูง และน้ำหนัก
   สีเขียวหมายความว่า รายการนี้มาถึงลานประมูลแล้ว
   หมายความว่า รายการนี้เป็นของที่ยังไม่เคยใช้งาน
   หมายความว่า สินค้ามีราคาขั้นต่ำ

ค้นหาโดยใส่ข้อมูล

โปรดใส่ข้อมูลที่ต้องการค้น
ตัวอย่าง pc200

เลือกดูแบบละเอียด


  ดูทั้งหมด ( 0 )
  สินค้ายังไม่เคยใช้งาน ( 0 )
  สินค้ามีราคาขั้นต่ำ ( 0 )

เครื่องจักร ( 0 )

    สินค้าอื่นๆ ( 0 )